Podstawowe elementy badania rynku.

Badanie rynku to systematyczne poszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych i informacji związanych z konkretną sytuacją rynkową, w jakiej znajduje się firma. Badania rynku można również zdefiniować jako systematyczne zbieranie, rejestrowanie, analizowanie i analizowanie danych dotyczących marketingu i zagadnień marketingowych w celu poprawy jakości procedur decyzyjnych i kontroli w środowisku marketingowym.

Cele badań marketingowych.

1. Cel poszukiwań: zebranie informacji do wstępnej oceny problemu i jego strukturyzacji.
2. Cel opisowy: opis wybranych zjawisk, obiektów badań i czynników wpływających na ich stan.
3. Cel przyczynowy: sprawdzenie hipotezy o istnieniu pewnego związku przyczynowego.
4. Cele testowania: wybór obiecujących opcji lub ocena poprawności podjętych decyzji.
5. Cele predykcyjne: przewidywanie stanu obiektu w przyszłości.
Główną cechą badania rynku, która odróżnia je od zbierania i analizowania bieżących informacji wewnętrznych i zewnętrznych, jest to, że koncentruje się ono na rozwiązywaniu konkretnych lub zbioru problemów marketingowych. Każda firma samodzielnie określa temat i zakres badań rynku na podstawie swoich potrzeb i możliwości w zakresie informacji marketingowych, dlatego też rodzaje badań rynku prowadzonych przez poszczególne firmy mogą się różnić.

Rodzaje badań rynku.

Podkreślono wcześniej, że badania marketingowe to naukowa analiza wszystkich czynników wpływających na marketing dóbr i usług. Wynika z tego, że zakres zastosowania tej funkcji jest praktycznie nieograniczony, dlatego też uwzględniono tylko te rodzaje badań, które są najczęściej spotykane w praktyce.
Zasadniczo celem badania rynku jest uzyskanie odpowiedzi na pięć głównych pytań: „kto?”, „co?”, „kiedy?”, „gdzie?”, „jak?” i „dlaczego?”. Rozszerzając zakres badań na dziedzinę psychologii społecznej, wyodrębnia się niekiedy jako osobną dziedzinę tzw. analizę motywacyjną (badania motywacji), czyli badanie motywów zachowań konsumenckich. W praktyce badania marketingowe sprowadzają się do badań mających na celu rozwiązanie ograniczonej liczby powtarzających się problemów. W praktyce badania rynku sprowadza się do badań mających na celu rozwiązanie ograniczonej liczby powtarzających się problemów. Badania te są często prowadzone w sposób systematyczny i można je podzielić na następujące kategorie.

1. Badanie rynku.


Określenie wielkości i charakteru rynku (charakterystyka konsumentów według wieku, płci, dochodów, zawodu i statusu społecznego).
Określenie położenia geograficznego potencjalnych konsumentów.
Określenie udziału produktów głównych konkurentów w całkowitej wielkości sprzedaży na danym rynku. Zbadanie struktury, składu i organizacji sieci sprzedaży obsługującej ten rynek.
Analiza ogólnych trendów ekonomicznych i innych trendów zewnętrznych wpływających na strukturę rynku.

2. Badania sprzedaży.


Określenie różnic w wielkości sprzedaży w poszczególnych regionach.
Ustalanie i przegląd granic obszarów sprzedaży. Planowanie wizyt handlowców u klientów. Zmiana efektywności pracy handlowców.
Ocenianie metod sprzedaży i promocji sprzedaży. Analiza efektywności sieci dystrybucyjnej w układzie koszty – zyski. Inwentaryzacja zapasów w sieci sprzedaży detalicznej.

3. Badanie produktu.


Analiza mocnych i słabych stron produktów konkurencji (tzn. produktów nie tylko Twojej firmy, ale także konkurencji).
Poszukiwanie nowych sposobów wykorzystania wytworzonych produktów. Analizowanie pomysłów na nowe produkty. Testowanie nowych produktów z udziałem konsumentów. Badania w dziedzinie opakowań. Analiza możliwości uproszczenia asortymentu produktów.

4. Badania reklamy.


Analiza skuteczności reklam.
Analiza skuteczności mediów reklamowych.
Analiza skuteczności działań reklamowych.

5. Badania ekonomiczne.


Analiza kosztowo-produkcyjna.
Prognozowanie krótko- i długoterminowe na podstawie analizy trendów.
Analiza cen i korzyści.

6. Badania motywacyjne.

7. Badanie rynku eksportowego.

Powyższa lista nie jest w żadnym wypadku wyczerpująca, a jedynie opisuje granice możliwych działań badawczych.