Główne funkcje reklamy.

Znane stwierdzenie, że reklama jest motorem handlu, potwierdza główny cel reklamy: napędzanie sprzedaży. Dzięki reklamie konsumenci dowiadują się o nowych produktach i usługach, ich zaletach, interesują się nimi i dokonują zakupów. Główne cele, do których dąży reklama, są realizowane w ramach pełnionych przez nią funkcji. W teorii marketingu wyróżnia się cztery podstawowe funkcje reklamy.

Funkcja ekonomiczna.

Ekonomiczna funkcja reklamy jest podstawowa i ma na celu stymulowanie popytu na towary i usługi. Ten rodzaj reklamy informuje, przyciąga uwagę i zainteresowanie, kształtuje potrzebę posiadania produktu lub usługi oraz pobudza konsumenta do dokonania zakupu. W konsekwencji ma to wpływ na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa produkcyjnego, które musi inwestować środki uzyskane ze sprzedaży w rozwój i produkcję wyrobów wysokiej jakości.
Dzięki skutecznej reklamie, która generuje zyski, firma produkcyjna utrzymuje i tworzy nowe miejsca pracy, zmniejszając tym samym bezrobocie, a także przyczynia się do stabilnego funkcjonowania agencji reklamowych. Wszystko to przemawia za głównym celem reklamy jako zjawiska gospodarczego, którym jest przyczynianie się do społeczno-gospodarczego rozwoju społeczeństwa.

Funkcja marketingowa.

Jest ona podobna do funkcji ekonomicznej, ale różni się tym, że firma nie promuje produktu po to, by go sprzedać i osiągnąć zysk, ale wzbudza zainteresowanie produktem, pokazując konsumentowi jego niezbędność i użyteczność. Nie możemy jednak zapominać o obniżeniu kosztów dystrybucji produktu od producenta do konsumenta.
Reklama jest elementem systemu marketingowego razem z public relations, promocją sprzedaży i sprzedażą osobistą. Jest ona zatem podporządkowana celom i założeniom działań marketingowych firmy, czyli zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Dzięki marketingowej funkcji reklamy potencjalny nabywca rozumie korzyści płynące z produktu lub usługi i jest przekonany o potrzebie skontaktowania się z konkretną organizacją w celu ich zakupu. Wywołuje u nabywcy zapotrzebowanie na określony produkt lub markę, a u firmy zwiększa poziom jej reputacji lub wizerunku.

Funkcja komunikacyjna.

Reklama jest więc elementem systemu komunikacji marketingowej, którego celem jest przekazanie informacji o produkcie lub usłudze docelowej grupie odbiorców. Jednocześnie jednak reklama tworzy w umyśle konsumenta pozytywny wizerunek firmy lub marki. Funkcja komunikacyjna reklamy polega na przekazywaniu konsumentom określonych wzorów informacji o reklamowanych towarach lub usługach, przy jednoczesnym oczekiwaniu na reakcję.

Funkcja społeczna.

Funkcją reklamy jest kształtowanie świadomości społecznej i indywidualnej człowieka, pewnych norm zachowań w społeczeństwie, podtrzymywanie i utrwalanie nawyków konsumenckich. Jest ona realizowana za pomocą następujących podfunkcji.
1. Świadomość i uwzględnianie wartości narodowych.
2. Promowanie pozytywnego stylu życia i poprawa samopoczucia.
3. Wspieranie kultury zachowania.
4. Stworzenie nowego wzorca konsumpcji w wyniku wprowadzenia innowacyjnych produktów.

Inne funkcje reklamowe.

Oprócz czterech wymienionych powyżej uniwersalnych funkcji reklamy istnieją jeszcze inne.
1. Edukacyjna funkcja polega na tym, że reklama jest środkiem kształcenia konsumentów. Pokazuje społeczeństwu osiągnięcia postępu naukowo-technicznego, które znajdują zastosowanie w tworzeniu towarów, a także korzyści, możliwości i udogodnienia, jakie uzyskają konsumenci, kupując ten czy inny produkt.
2. Funkcja informacyjna przekłada się na główny cel reklamy: informowanie konsumentów o produktach oraz firmach, które je produkują i sprzedają na rynku.
3. Ideologiczna funkcja odnosi się w pewnym stopniu do społecznej funkcji reklamy. Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj reklamy ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie etyczne i normy zachowania ludzi w społeczeństwie. Funkcja ideologiczna jest echem funkcji wychowawczej i promuje w ludziach wartości i normy (wartość rodziny, przyjaźni, solidarności itp.).
4. Funkcja polityczna ma miejsce w okresie wyborczym, kiedy to reklama jest wykorzystywana do podniesienia notowań kandydatów i przyciągnięcia wyborców.
5. Funkcja estetyczna, jest ważna dla stworzenia atrakcyjnego przekazu reklamowego, odpowiedniego zaprojektowania elementów reklamy zewnętrznej, z zachowaniem prostych norm i zasad estetyki.

1 thought on “Główne funkcje reklamy.

  1. Bez skutecznej reklamy żaden produkt nie ma miejsca buty i odniesienia sukcesu. Konkurencja jest ostra.

Comments are closed.